**Lokale utmarkslag, grunneigarlag og elveeigarlag, skogeigarlag og

Lokale jakt- og fiskelag i Sogn og Fjordane

Kommunane i Sogn og Fjordane

Andre spesielt interesserte

VELKOMNE TIL FISKESEMINAR I FØRDE 8.-9. FEBRUAR 2008

Det er ei stor ære å kunne invitere dykk til ei stor samling der grunneigarar, kommunar og lokale jakt- og fiskelag møtast saman både til fagleg skulering og godt sosialt samvær.

Denne samlinga er eit samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane skogeigarlag, Sogn og Fjordane Bondelag og Norges Jeger- og Fiskerforbund -Sogn og Fjordane.

Denne gongen har vi endra tidspunkt for seminaret i høve til tidlegare. Vi har lagt seminaret til ei tid på året det vanlegvis er lite som skjer, i tillegg har vi sett seminaret til fredag til laurdag i stadenfor laurdag til søndag.

Vi vonar å ha sydd saman eit høgaktuelt fiskeseminar og har lagt vekt på lokal forvaltning, samt ein del på den anadrome delen også.

Fiskeseminaret er sponsa av fiskefondet og er gratis for deltakarane, kost og losji betalar ein til hotellet. Prisar står på påmeldingsblanketten.

Siste frist for påmelding er sett til 20. januar 2008.

Vedlagt finn de:

  • Påmeldingsskjema
  • Program for fiskeseminaret (som side 2 og 3 i dette dokumentet for dei som får invitasjon per e-post)

Velkommen til 2 vellukka dagar på Rica Sunnfjord Hotel!

Program fiskeseminar 2008

8.-9. februar 2008, Rica Sunnfjord Hotel, Førde

laksefisket

vinteravlusingskampanje på Vestlandet 07/08

Thorarinsson, Mattilsynet

gjennomgang

Fylkesmannen

SOGN OG FJORDANE SKOGEIGARLAG SOGN OG FJORDANE BONDELAG

til Bondelaget og Skogeigarlaget

sjøen

kartteneste

sportsfiske.nu

Kan bli små justeringar i programmet. I så fall vert oppdatert lagt ut på internett.

http://www.njff.no/ (gå til Sogn og Fjordane oppe til høgre)