Årets fiske i Sogndalselvi, sesongen 2021 - informasjon gjeld for fiskarar med årskort.

Årets fiske startar 1. juli og sluttar 31. august.

Alle som skal fiska på SJSL sine fiskerettar i Sogndalselvi, har ansvar for å setja seg inn i og ta omsyn til følgjande reglar for fisket:

 1. ÅRSKORT. Årskortet er personleg og kan ikkje nyttast av andre enn den som eig kortet. Årskorteigar kan ta med eigne born under 18 år for å gi opplæring i laksefiske. Barnet kan nytta eiga fiskestong.
 2. FANGSTAVGRENSING. I sesongen 2021 er det lov å ta ein (1) laks per døgn. Eit døgn gjeld frå kl. 00.00 til kl. 24.00. Når fangstkvoten er oppnådd, skal fiskaren AVSLUTTA fisket for dette døgnet. Gjeld og om vedkommande skal fiske i Møllahølen same døgn. Sjøauren er freda i sesongen 2021, og skal setjast ut att i elva!
 3. MØLLAHØLEN. For å avgrensa fiskeaktiviteten i Møllahølen har styret i SJSL vedteke at det IKKJE VIL VERA HØVE TIL Å DELA FISKETIDA (12 timar) I MØLLAHØLEN MELLOM FLEIRE ÅRSKORTEIGARAR. Årskorteigarar kan som tidlegare byta eller overføra fiskedagar innbyrdes, men det er berre EIN årskorteigar som kan fiska i Møllahølen i løpet av tolvtimarsøkta. DEN SOM FISKAR UTOVER TILDELT TID, MISTER RETTEN TIL Å FISKA I MØLLAHØLEN RESTEN AV SESEONGEN!
 4. FISKE I PRAKSIS. Fiske over Foss-fossen – det er førebels ikkje høve til å fiska over Foss-fossen. Vidare informasjon frå SJSL kjem dersom det blir opna! EIN FISKAR KAN FISKE MAKS 30 MINUTTAR I FØLGANDE HØLAR:
  • Bruhølen.
  • Røysi.
  • Elvavollen (hølen nedom riksvegsbrua)
  • Granden (Bjørki). Ein fiskar har rett til å fiska 30 minuttar i hølen som einaste fiskar, før neste fiskar kan fiska i hølen! Etter at 30 minuttar fiske i hølen er ferdig, kan ikkje fiskaren fiske i same hølen før det har gått fire (4) timar! Frå Granden til elvaosen gjeld ikkje fire (4) timars regelen, og ein kan fiska bevegeleg fiske som tidlegare, på begge sider av elva. Det er ikkje tillatt å fiska frå bruene over Sogndalselvi!
 5. FISKEREISKAP. Lovlege fiskereiskap i Sogndalselvi er sluk utan bruk av søkke, fluge og makk.
 6. FEILKRØKING. All fisk som er feilkrøka skal settast tilbake i elva. Feilkrøking vil sei at kroken ikkje er festa i munn eller i nærleiken av munn, men er festa frå gjellelokk og bakover. Spesielt i Møllahølen har vi fått tilbakemelding på at det skjer feilkrøking/rykking!

Brot på ovanståande reglar kan føra til at du mister retten til å fiska i Sogndalselvi for ei avgrensa periode.

Vi minner elles om følgjande:

a) Skjelprøve. Det skal takast skjelprøve av alle fiskar som vert tekne på land. Skrap av minst 20 fiskeskjel frå bakre del av fisken og legg skjela i ein spesialkonvolutt som du finn i oppslagstavla på lagshytta. Legg konvolutten i utfylt stand i postkassen ved sida av oppslagstavla. Skriv på konvolutten i kva sone du har fått fisk.

b) Fangstmelding. Alle fiskarar, også dei som ikkje får fisk, skal levera fangstmelding rett etter sesongslutt og seinast innan 15. september. Fangstmeldinga kan leggjast i postkassen på lagshytta, eller sendast som SMS til 91 12 02 66 ( Roar Svedal ). c) Desinfisering av fiskeutstyr. Fiskeutstyr som vert nytta i andre elvar, må desinfiseres før bruk i Sogndalselvi. Du får utført desinfisering utan kostnad på Stedje gartneri. d) Fisketrygdavgift. Alle som fiskar i lakseførande vassdrag, må betala fisketrygdavgift.

Opningsnatta inviterer vi også i år til opningsfiske og sosialt samvær. Dei som ønskjer å fiska frå Bruhølen og nedover elva, melder seg på til Roar Svedal ved personleg frammøte i lagshytta, seinast innan kl. 23.00 opningsnatta.

Frå og med 1. august ønskjer styret i SJSL at ho-laksen vert freda. Det vil sei at ho-laksen som blir fanga, bør settast tilbake i elva!

Som vanleg har det vore trekning av dagane for fiske i Møllahølen. Fisket i Møllahølen er delt inn i to døgnskift – frå kl. 00.00 – 12.00, og kl. 12.00 – 24.00. Du har fått tildelt 2 eller 3 fiskeøkter i Møllahølen, sjå vedlagt liste. (Til stades på trekninga var Finn Stedje, Eivind Ruud og Yngve Håkonsen)

Dersom du observerer kobbe (sel) i elva eller i/ved elvemunningen, ber vi om at du snarast varslar Yngve (90 62 42 55)!

DEI TRE FØRSTE FISKEDØGNA ER KUN FOR ÅRSKORT. DAGSKORT BLIR SELDT FRÅ DEN 4/7 KL 10.00.

Har du spørsmål om fisket i Sogndalselvi sesongen 2021, ta kontakt med Yngve Håkonsen (90 62 42 55), Roar Svedal (91 12 02 66) eller Eivind Ruud (90 58 27 30).

Oversikt over fiskedagar i Møllahølen finn du under:

2021 Økt I, frå 00:00 - 12:00 Økt II, frå 12:00 - 24:00

Dato Fiskernr Namn Telefonnr Fiskernr Namn Telefonnr

01.jul 13 Tom Veum 91108554 41 Gvidas Streckis 90286272

02.jul 43 André Herfindal 94197002 12 Kjell Egil Ruud 90593228

03.jul 5 Eivind Ruud 90582730 31 Reidar Dvergedal 92695718

04.jul 7 Kjell O. Bøthun 90159111 18 Robert Meisterplass 97976151

05.jul 29 Dagfinn H. Sværen 97637863 1 Willy Brekke 95068582

06.jul 8 Brede Skorve 91345938 37 Kenneth Grimelid 41472354

07.jul 9 Roar Svedal 91120266 38 Ove Sollid 91594034

08.jul 28 John A. Gladsø 48225890 23 Jon Erik Brox Holme 91136505

09.jul 17 Jarle Kollsete 97010732 33 Karstein Ylvisaker 90955667

10.jul 44 Arne Emil Wathne 41493410 34 Frank Venes 91848811

11.jul 30 Heine B. Kjønås 45134470 22 Dag S. Gjermunstad 91324748

12.jul 35 Hallvard Kollsete 41340907 19 Bjørn Stensby 92022031

13.jul 25 Morten Fardal 95752369 27 Leif Norvald Fimreite 41438788

14.jul 21 Håvard Hatle 95864441 40 Ingrid Espe 46620368

15.jul 10 John H. Raunehaug 90100858 20 Terje Hove Torsnes 91790817

16.jul 15 Finn Stedje 97592312 32 Tor Helge Solberg 99095482

17.jul 16 John Veum 47758410 42 Lasse A. Vikøren 97532071

18.jul 24 Harald E. Kjønås 41530505 14 Vegard F. Moe 92284709

19.jul 2 Morten Bøthun 95962550 4 Yngve Håkonsen 90624255

20.jul 11 Kurt Kvam 91141881 39 Asle Hillestad 48116262

21.jul 3 Kåre Johan Rutlin 91868667 6 Geir Ulfstein 41219422

22.jul 26 Bjarne Skorve 97659344 1 Willy Brekke 95068582

23.jul 8 Brede Skorve 91345938 37 Kenneth Grimelid 41472354

24.jul 30 Heine B. Kjønås 45134470 34 Frank Venes 91848811

25.jul 42 Lasse A. Vikøren 97532071 20 Terje Hove Torsnes 91790817

26.jul 4 Yngve Håkonsen 90624255 43 André Herfindal 94197002

27.jul 33 Karstein Ylvisaker 90955667 22 Dag S. Gjermunstad 91324748

28.jul 10 John H. Raunehaug 90100858 40 Ingrid Espe 46620368

29.jul 24 Harald E. Kjønås 41530505 6 Geir Ulfstein 41219422

30.jul 39 Asle Hillestad 48116262 44 Arne Emil Wathne 41493410

31.jul 19 Bjørn Stensby 92022031 25 Morten Fardal 95752369

01.aug 11 Kurt Kvam 91141881 3 Kåre Johan Rutlin 91868667

02.aug 27 Leif N. Fimreite 41438788 21 Håvard Hatle 95864441

03.aug 32 Tor Helge Solberg 99095482 16 John Veum 47758410

04.aug 23 Jon E. B. Holme 91136505 14 Vegard F. Moe 92284709

05.aug 17 Jarle Kollsete 97010732 28 John Anton Gladsø 48225890

06.aug 18 R. Meisterplass 97976151 7 Kjell Oddvin Bøthun 90159111

07.aug 9 Roar Svedal 91120266 38 Ove Sollid 91594034

08.aug 29 Dagfinn H. Sværen 97637863 41 Gvidas Streckis 90286272

09.aug 12 Kjell Egil Ruud 90593228 31 Reidar Dvergedal 92695718

10.aug 13 Tom Veum 91108554 5 Eivind Ruud 90582730

11.aug 35 Hallvard Kollsete 41340907 15 Finn Stedje 97592312

12.aug 26 Bjarne Skorve 97659344 2 Morten Bøthun 95962550

13.aug 5 Eivind Ruud 90582730 25 Morten Fardal 95752369

14.aug 16 John Veum 47758410 30 Heine Borlaug Kjønås 45134470

15.aug 44 Arne Emil Wathne 41493410 2 Morten Bøthun 95962550

16.aug 27 Leif N. Fimreite 41438788 6 Geir Ulfstein 41219422

17.aug 12 Kjell Egil Ruud 90593228 9 Roar Svedal 91120266

18.aug 42 Lasse A. Vikøren 97532071 17 Jarle Kollsete 97010732

19.aug 31 Reidar Dvergedal 92695718 39 Asle Hillestad 48116262

20.aug 19 Bjørn Stensby 92022031 11 Kurt Kvam 91141881

21.aug 43 André Herfindal 94197002 23 Jon Erik Brox Holme 91136505

22.aug 4 Yngve Håkonsen 90624255 32 Tor Helge Solberg 99095482

23.aug 10 John H. Raunehaug 90100858 24 Harald Einar Kjønås 41530505

24.aug 41 Gvidas Streckis 90286272 1 Willy Brekke 95068582

25.aug 35 Hallvard Kollsete 41340907 21 Håvard Hatle 95864441

26.aug 18 R. Meisterplass 97976151 40 Ingrid Espe 46620368

27.aug 7 Kjell O. Bøthun 90159111 13 Tom Veum 91108554

28.aug 34 Frank Venes 91848811 37 Kenneth Grimelid 41472354

29.aug 29 Dagfinn H. Sværen 97637863 22 Dag S. Gjermunstad 91324748

30.aug 3 Kåre J. Rutlin 91868667 26 Bjarne Skorve 97659344

31.aug 14 Vegard F. Moe 92284709 8 Brede Skorve 91345938